גיליון 6796 עמוד 2 מתאריך 04/05/2014הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה', אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ׳׳ח באדר ב' התשע׳׳ד )30 במרס 2014( ועל שובו ביום א' בניסן התשע׳׳ד )1 באפריל 2014(.

ו' בניסן התשע׳׳ד )6 באפריל 2014( )חמ 3-1300(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס״ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-11965, כי הממשלה אישרה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 53 לחוק האמור, תכניות מיתאר ארציות אלה:

תכנית מיתאר ארצית לבתי עלמין - שינוי בהוראות התכנית והוספת אתרים מטרופולינים למחוזות תל אביב והמרכז - תמ״א/19 - שינוי מס' 5;

תכנית מיתאר ארצית חלקית לאתרים להתפלת מי ים -תמ״א 34/ב/2/2.

כ׳׳א באדר ב' התשע׳׳ד )23 במרס 2014( )חמ 3-697-ה6(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את מרדכי נדל, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הצפון. ז' בניסן התשע׳׳ד )7 באפריל 2014( )חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אור אדם, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז דרום.

ז' בניסן התשע׳׳ד )7 באפריל 2014( )חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את איריס אסל, שופטת בית משפט השלום לדון בבית משפט לענייני משפחה.

כ׳׳ג באדר ב' התשע׳׳ד )25 במרס 2014( )חמ 3-2666(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393; התשס׳׳ז, עמ' 352.

הודעה על מינוי רשמים בכירים

לפי חוק בית המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984; ולפי הבחירה של הוועדה לבחירת שופטים מיום י׳׳ט באדר א' התשע׳׳ד )19 בפברואר 2014(, מיניתי את הרשומים מטה לכהונת רשמים בכירים מיום כ׳׳ג באדר ב' התשע׳׳ד )25 במרס 2014(:

עורך הדין אלעד טל - לכהונת רשם בכיר של בתי משפט השלום במחוז צפון;

עורך הדין אורי הדר - לכהונת רשם בכיר של בתי משפט השלום במחוז דרום;

עורכת הדין כרמית חדד - לכהונת רשמת בכירה של בתי משפט השלום במחוז דרום;

עורכת הדין ליאת דהן-חיון - לכהונת רשמת בכירה של בתי משפט השלום במחוז חיפה.

א' בניסן התשע׳׳ד )1 באפריל 2014( )חמ 3-64-ה 1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967/ ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את קרן זיטמן פרג'ון לרשמת הוצאה לפועל מיום ח' בניסן התשע׳׳ד )8 באפריל 2014(.

כ׳׳ח באדר ב' התשע״ד )30 במרס 2014( )חמ 3-1121-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע״א, עמ' 930.

מינוי רשם הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967/ ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אניילקוט הפרסומים 6796, ד' באייר התשע״ד, 4.5.2014 5276

1

ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע״א, עמ' 930.