גיליון 6796 עמוד 4 מתאריך 04/05/2014מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את חנה פלינר, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, מיום י' בסיוון התשע׳׳ד (8 ביוני 2014).

ז' בניסן התשע׳׳ד (7 באפריל 2014) (חמ 3-64-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את עפרה אטיאס, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי חיפה, מיום א' באייר התשע׳׳ד (1 במאי 2014).

ז' בניסן התשע׳׳ד (7 באפריל 2014) (חמ 3-64-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין איתי רגב, לרשם של בתי משפט השלום במחוז המרכז, מיום א' בניסן התשע׳׳ד (1 באפריל 2014). כ׳׳א באדר ב' התשע׳׳ד (23 במרס 2014) (חמ 3-64-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין יניב אלעד ירמיהו, לרשם של בתי משפט השלום במחוז המרכז, מיום א' בניסן התשע׳׳ד (1 באפריל 2014). כ׳׳א באדר ב' התשע׳׳ד (23 במרס 2014) (חמ 3-64-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את הרשמת הבכירה כרמית חדד, לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז הדרום, מיום כ׳׳ג באדר ב' התשע׳׳ד (25 במרס 2014).

כ׳׳ג באדר ב' התשע׳׳ד (25 במרס 2014) (חמ 3-2666)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין יניב אלעד ירמיהו, לרשם של בתי משפט לענייני משפחה במחוז המרכז, מיום א' בניסן התשע׳׳ד (1 באפריל 2014).

כ׳׳א באדר ב' התשע׳׳ד (23 במרס 2014) (חמ 3-2666)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי ממלא מקום לנציגת שרת המשפטים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב)(2) ו-48א(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965/ אני ממנה את משה גולן, לממלא מקומה של נציגתי במועצה הארצית לתכנון לבנייה.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ט׳׳ו באדר ב' התשע׳׳ד (17 במרס 2014) (חמ 3-7-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשל׳׳ג, עמ' 228; התשל׳׳ו, עמ' 253; התש׳׳ן, עמ' 168.

תיקון לתיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון לתיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות2 (להלן -התיקון), כמפורט להלן:ילקוט הפרסומים 6796, ד' באייר התשע״ד, 4.5.2014 5278

1

ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2

   י״פ התשס׳׳ד, עמ' 3498; התשע׳׳ג, עמ' 94 ועמ' 3449; התשע׳׳ד, עמ' 604 ועמ' 3390.