גיליון 6796 עמוד 5 מתאריך 04/05/2014תיקון סעיף 2

1. בסעיף 2 לתיקון, במקום ”י' בניסן התשע׳׳ד (10 באפריל 2014)” יבוא ”ז' בחשוון התשע׳׳ה )31 באוקטובר 2014)”.

י' בניסן התשע׳׳ד (10 באפריל 2014) (חמ 3-1888) (803-35-2014-000028)

שי פירון

שר החינוך

הודעה על מינוי חברים בוועדת יבוא

לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל”ט-1979

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל׳׳ט-1979י, ביום כ”ג בניסן התשע׳׳ד (23 באפריל 2014), מיניתי את הרשומים מטה לחברי ועדת יבוא, כמפורט להלן:

תהילה פרץ ורון - עובדת משרד הכלכלה - יושבת ראש הוועדה;

איריס סעדון - עובדת רשות המסים - חברה וממלאת מקום יושבת ראש הוועדה;

חיים סחרוביץ - עובד משרד התקשורת - חבר; צפורה ברמץ - עובדת משרד הכלכלה - חברה; רות שימברג - עובדת משרד הבריאות - חברה; שוקי קפלן - עובד מכון התקנים - חבר; גלעד אלירז - עובד משרד החקלאות - חבר. תוקף המינוי לארבע שנים.

כ”ג בניסן התשע”ד (23 באפריל 2014) (חמ 3-144-ה2)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

הודעה על עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-11965, ולאחר התייעצות עם האיגוד המייצג את רוב המפרסמים בישראל, אני מודיע כי שלושת העיתונים היומיים הנפוצים במדינה בשפה העברית הם:

1    . ידיעות אחרונות

2    . ישראל היום

3    . ישראל פוסט

ל' בניסן התשע”ד (30 באפריל 2014) (חמ 3-2160)

גדעון סער

_    שר הפנים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשמ׳׳ח, עמ' 144.

מינוי

לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל”ה-1975 בתוקף סמכותי לפי תקנה 41(ה) לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל”ה-11975, אני ממנה את אמנון סולטמן לדרוש ממדביר להציג לפניו את פנקס הרישום של פעולות ההדברה, הנמצא ברשותו.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ”ז בטבת התשע”ד (30 בדצמבר 2013) (חמ 3-1550-ה1)

אורי שלום

_    המנהל

1 ק”ת התשל׳׳ה, עמ' 1184; התשנ׳׳ג, עמ' 812.

מינוי ועדת אתיקה

לפי חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24(א) ו-27(א)(2) לחוק זכויות החולה, התשנ”ו-11996, אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדת האתיקה:

עורך דין מייק בלאס - יושב ראש, ועורך דין חיים שמולביץ -לממלא מקומו;

ד”ר איל בן בסט - מומחה לרפואת המשפחה;

ד”ר טל ויצמן - מומחה בפסיכיאטריה, וד״ר טטיאנה דובינסקי - מומחית בפסיכיאטריה לממלא מקומו;

ד”ר יהושע וייס - פסיכולוג, ונינה סולימן - פסיכולוגית לממלא מקומו;

הרב יהודה ויזנר, והרב כהן אלרוי שלומי, לממלא מקומו; האב גבריאל נדף - העדה האורתודוכסית; האב מסעוד אבו ח'טום - העדה הקתולית; שיח' ראד עאסי - העדה המוסלמית; והשיח' עומר כיאל -העדה המוסלמית לממלא מקומו.

מינוי קודם של ועדת אתיקה בשירות בתי הסוהר - בטל.

כ”ג בניסן התשע׳׳ד (23 באפריל 2014) (חמ 3-2753)

ליאב גולדשטיין

קצין הרפואה הראשי

_    של שירות בתי הסוהר

1 ס”ח התשנ”ו, עמ' 327.

הודעה בדבר קביעת תקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:5279 ילקוט הפרסומים 6796, ד' באייר התשע״ד, 4.5.2014

1

ס”ח התשי”ג, עמ' 30; התשי”ח, עמ' 2; התשל”א, עמ' 22.