גיליון 6796 עמוד 6 מתאריך 04/05/2014ת”י 26 חלק 6 - בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה, הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהלן, מפברואר 2014 בא במקום המהדורה מיוני 1985 וגיליונות התיקון מיולי 1992 ומיולי 1998;

ת”י 26 חלק 2.9 - בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקת שקיעה-זרימה, מפברואר 2014;

ת”י 26 חלק 2.10 - בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקה במשפך-^ מפברואר 2014;

ת”י 26 חלק 2.11 - בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקה בקופסה L, מפברואר 2014;

ת”י 26 חלק 2.12 - בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקת היפרדות בניפוי, מפברואר 2014;

ת”י 26 חלק 2.13 - בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקה בטבעת-!, מפברואר 2014;

ת׳׳י 4007 חלק 2 - ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: שיטות בדיקה, מפברואר 2014 בא במקום המהדורה מאפריל 2009;

ת׳׳י 5988 חלק 1 - תאי בקרה טרומיים מבטון: כללי, מפברואר 2014;

ת׳׳י 8317 - אריזות קשות-פתיחה לילדים - דרישות ותהליכי בדיקה לאריזות לסגירה חוזרת, מפברואר 2014 בא במקום ת”י 1346 מאוקטובר 1991;

ת׳׳י 12590 - טקסטיל - חוטי תפירה תעשייתיים העשויים במלואם או בחלקם מסיבים סינתטיים, מפברואר 2014 בא במקום ת׳׳י 1198 ממרס 1984 ות׳׳י 1215 ממרס 1984;

ת׳׳י 14580 חלק 2 - מייבשי כביסה ביתיים מהטיפוסים B22D B23Dn המופעלים בגז באופן ישיר, בעלי הספק חום נומינלי שאינו גדול מ-6 קילווט: שימוש רציונלי באנרגיה, מפברואר 2014;

ת׳׳י 56000 - יחידות לצינון מים ולחימום מים בספיגה, מפברואר 2014.

כ׳׳ח באדר א' התשע׳׳ד (28 בפברואר 2014)

(חמ 3-96-ה1)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר קביעת תקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, אני

מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי

סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת׳׳י 985 חלק 1 - אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול נישא באוויר, ממרס 2014 בא במקום המהדורה מינואר 2010;

ת׳׳י 985 חלק 2 - אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול הולם, ממרס 2014 בא במקום המהדורה מינואר 2010;

ת׳׳י 1080 חלק 17 - טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים, ממרס 2014 בא במקום המהדורה מיולי 1999;

ת׳׳י 10393 - קריאה להחזרה (recall) של מוצרי צריכה - קווים מנחים לספקים, ממרס 2014;

ת׳׳י 20282 חלק 2 - קלות ההפעלה של מוצרים לשימוש יום-יומי: שיטת בדיקה למוצרי ”גש והשתמש” לשימוש ציבורי, ממרס 2014.

כ”ט באדר ב' התשע׳׳ד (31 במרס 2014) (חמ 3-96-ה1)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת”י 5 חלק 2 - בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעות, גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2014 למהדורה מיוני 2006;

ת”י 1924 - מחיצות, חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס, גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2014 למהדורה מינואר 2011 ותיקון הטעות מנובמבר 2011.

כ”ח באדר א' התשע”ד (28 בפברואר 2014) (חמ 3-96-ה5)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של

_    מכון התקנים הישראלי

1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשי׳׳ח, עמ' 2; התשל”א, עמ' 22.

הודעה בדבר ביטול תקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953

בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת”י 42 - מדרגות טרומות מבטון מזוין, מספטמבר 1976;

ת”י 474 - כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים חשמליים למתח נומינלי עד 1,000 וולט: שיטות בדיקה, מיוני 1973.

כ”ט באדר ב' התשע׳׳ד (31 במרס 2014) (חמ 3-96-ה6)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של

_    מכון התקנים הישראלי

1 ס”ח התשי”ג, עמ' 30; התשל”א, עמ' 22.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-11985, אני מכריז על האזוריםי ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשי׳׳ח, עמ' 2; התשל׳׳א, עמ' 22.

ילקוט הפרסומים 6796, ד' באייר התשע׳׳ד, 4.5.2014 5280

1

ס”ח התשמ”ה, עמ' 84.