גיליון 6797 עמוד 1 מתאריך 05/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' באייר התשע״ד    6797    5 במאי 2014

עמוד

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל .............................................5304

הודעה על שינוי תנאי פטור מאישור הסדר כובל .................................................5309

הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס........................................................5309

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערכות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור . . .5311

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה...............................................................5313

הודעות מאת הציבור........................................................................5315