גיליון 6798 עמוד 5 מתאריך 11/05/2014ד׳׳ר ברקלי פטר, מ׳׳ר 1-16819, מר׳׳מ 1-28056 - במחוז באר שבע; החבר האמור יכהן גם כממלא מקום במחוזות תל אביב המרכז, ירושלים, חיפה והצפון.

כ׳׳ח באדר ב' התשע׳׳ד (30 במרס 2014) (חמ 3-228-ה4)

מאיר כהן

שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי חברות בוועדת אבחון

לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ׳׳ט-1969י, ולאחר התייעצות עם שרת הבריאות, אני ממנה את הרשומות מטה, פסיכיאטריות, לחברות בוועדת אבחון, לעניין החוק האמור:

1.    ליאורה רחל אפשטיין, מ׳׳ר 12054, מר׳׳מ 14323 - במחוז חיפה והצפון (תכהן גם כממלאת מקום במחוזות תל אביב והמרכז, ירושלים ובאר שבע);

2.    ענת פליישמן, מ׳׳ר 1-32670, מר׳׳מ 1-28583 - במחוז תל אביב והמרכז (תכהן גם כממלאת מקום במחוזות ירושלים,

באר שבע, חיפה והצפון.

כ׳׳ח באדר ב' התשע׳׳ד (30 במרס 2014) (חמ 3-228-ה4)

מאיר כהן

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 132.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שנאצלה לי2, אני ממנה את יושב ראש הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה לב הגליל (להלן - הוועדה), נביל דאהר לממונה על הגבייה ואת מזכירת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל, בהיר אבו יונס לפקידת גבייה, לצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל״ז-31997, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הוועדה לפי פרק י' לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-41965, ושל כל סכום שציווה בית המשפט לעניינים מקומיים לשלם לוועדה לפי סעיף 218 לחוק האמור.

כ׳׳ד באדר ב' התשע׳׳ד (26 במרס 2014) (חמ 3-18)

שוקי אמרני

_    המנהל הכללי בפועל

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י״פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

4    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית אשקלון לשנת הכספים 2013

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 (להלן - הפקודה),

אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206(ג) לפקודה 2

שנאצלה לי2, אישרתי את עדכון התקציב הרגיל של עיריית אשקלון לשנת התקציב 2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים

צד ההכנסות

323,844,000

ארנונה כללית

800,000

מפעל מים

14,775,000

עצמיות חינוך

2,861,000

עצמיות רווחה

58,663,000

עצמיות אחר

400,943,000

סך הכול עצמיות

166,671,000

תקבולים ממשרד החינוך

75,831,000

תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים

10,853,000

תקבולים ממשלתיים אחרים

-

מענק כללי לאיזון

1,373,000

מענקים אחרים ממשרד הפנים

254,728,000

סך הכול תקבולי ממשלה

-

תקבולים אחרים

10,215,000

הכנסות חד-פעמיות ובשל שנים קודמות

665,886,000

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר

32,950,000

הנחות בארנונה

-

הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

698,836,000

סך הכול הכנסות בלא מותנה

-

הכנסה מותנה

698,836,000

סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים

צד ההוצאות

138,190,000

שכר כללי

165,694,000

פעולות כלליות

-

מפעל המים

303,884,000

סך הכול הוצאות כלליות

55,557,000

שכר עובדי חינוך

177,251,000

פעולות חינוך

232,808,000

סך הכול חינוך

21,561,000

שכר עובדי רווחה

92,600,000

פעולות רווחה

114,161,000

סך הכול רווחה

3,279,000

פירעון מילוות מים וביוב

8,252,000

פירעון מילוות אחר

11,531,000

סך הכול פירעון מילוות

939,000

הוצאות מימון

900,000

הוצאות בשל בחירות

1,663,000

הוצאות חד-פעמיות ובשל שנים קודמות

665,886,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר

32,950,000

הנחות בארנונה

-

הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

698,836,000

סך הכול הוצאות בלא מותנה

2 י״פ התשס״ט, עמ' 812.


5331 ילקוט הפרסומים 6798, י״א באייר התשע״ד, 11.5.2014

1

2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.