גיליון 6799 עמוד 1 מתאריך 11/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

11 במאי 2014 עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 5380

הודעות מאת הכונס הרשמי...................................................................5413

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות................................................... 5462