גיליון 6800 עמוד 1 מתאריך 12/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב באייר התשע״ד    6800    12 במאי 2014

עמוד


עמוד

5464

5464

5464

5464

5464

5464

5465

5465

5465

5465

5465


הודעה על הסמכה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי..........

הסמכה למתן היתרי אשראי לפי חוק יסודות התקציב. מינוי ממלא מקום לנציג שר האוצר למועצה הארצית

לתכנון ולבנייה.....................................................................

מינוי ועדת ערר לפי פקודת מסילות הברזל.......................

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות לפי חוק

הכניסה לישראל..................................................................

חידוש הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין...................

שינוי מינוי וביטול מינוי קצינות מבחן למבוגרים...........

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) הודעה בדבר אצילת סמכות לפי חוק-יסוד: הממשלה.. מינוי רשם לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות

לסביבה - חובות דיווח ומרשם).....................................

הסמכת ממונה על איכות הסביבה לפי פקודת בריאות

מינוי חברי ועדת הערר לפי חוק תכנון משק החלב......... 5465

הודעות על מחיקת תאגיד סוכן מכס ומחיקת רישום

סוכן מכס מפנקס סוכני המכס................................................. 5466

הודעה על מחיקת רישום תאגיד משלח בין-לאומי מפנקס

המשלחים הבין-לאומיים לפי החוק האמור.............. 5466

הודעות על צורך בשיקום מחצבות לפי פקודת המכרות. 5466 הודעות בדבר השעיה ובדבר הוצאה של חברים

מלשכת עורכי הדין.................................................................. 5467

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל............................ 5468

תיקון הודעה בדבר מינוי חברי ועדת ערר לארנונה

(באר שבע).......................................................................................... 5468

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה............................................... 5469

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................ 5488

הודעות מאת הציבור........................................................................ 5488