גיליון 6801 עמוד 1 מתאריך 13/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באייר התשע״ד


6801


13 במאי 2014


עמוד

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה לבחירת דיינים).................................................... 5500

מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות............................................................................... 5500

מינוי חבר במועצת שמאי המקרקעין................................... 5501

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין...................................... 5501

מינוי ממלאת מקום לנציגת שרת המשפטים במועצה

הארצית לתכנון ולבנייה.................................................. 5501

הודעות בדבר גמר כהונתם של דיינים................................ 5501

הודעות בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות).................................................................. 5501

הודעות בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)..................................................................... 5501

הודעה על אצילת סמכויות הנגיד לפי סעיף 71 לחוק

בנק ישראל............................................................................. 5502

עמוד

הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

התשע עשרה........................................................................ 5502

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת התשע עשרה........................................................... 5502

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות

המקומית עפולה.................................................................. 5503

תיקוני מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

התעבורה................................................................................ 5503

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין................ 5504

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין.......................... 5504

הודעת הסדר במקרקעין............................................................ 5504

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 5505

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................... 5521

הודעות מאת הציבור.................................................................. 5522