גיליון 6802 עמוד 1 מתאריך 14/05/2014



רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באייר התשע״ד    6802    14 במאי 2014

עמוד

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין..............5528

הודעות בדבר הכנת תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות למחוזות תל אביב והמרכז .......................5529

הודעות מאת הציבור........................................................................5532