גיליון 6803 עמוד 1 מתאריך 14/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

6803    14 במאי 2014

עמוד

מינוי שופטות לכהונה בפועל בבתי משפט......................... 5536

הודעה על מינוי חברי מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונות דרכים...................................................................... 5536

מינוי ממונה על בירור פניות השוהים במרכז שהייה

לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)............ 5536

הודעה על מינוי חברה להרכב ועדת רישום לפי חוק

הפסיכולוגים.......................................................................... 5536

אכרזות על מטבעות זיכרון והודעות בדבר קביעת ערכם הנקוב של מטבעות ושאר פרטיהם לפי

חוק בנק ישראל..................................................................... 5536

הודעות בדבר מתן רישיונות מודדים................................... 5537

עמוד

הודעה בדבר הפסקה זמנית של רישיון מודד..................... 5537

הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.................... 5538

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים....................................................... 5542

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.......... 5542

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות. 5542

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........................ 5542

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 5543

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 5556

הודעות מאת הציבור................................................................... 5557