גיליון 6804 עמוד 1 מתאריך 19/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באייר התשע״ד    6804    19 במאי 2014

עמוד

הודעה על מינוי נציגי ציבור למועצה להנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או ראש

הממשלה.................................................................................. 5564

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט...... 5564

ביטול מינוי ממלאת מקום נציגת שרת המשפטים

בוועדה המחוזית לתבנון ולבנייה................................ 5564

הודעה על שינוי סכום לפי חוק הסדרת הלוואות

חוץ-בנקאיות........................................................................ 5564

הודעות על מינוי חברים ברשות ניירות ערך.................... 5564

הודעות על מינוי יושב ראש ועל מינוי חבר למועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה

באלכוהול............................................................................... 5565

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים).............. 5565

(תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים)................................................................. 5565

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד

(סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)......... 5565

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה.................................. 5566

מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול .. 5568 הודעה על אישור צד שלישי מוכר לפי תקנות ההוצאה

לפועל (אגרות, שכר והוצאות)........................................ 5568

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 5569

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 5584

הודעות מאת הציבור.................................................................. 5587

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות............................ 5598

תיקון טעות דפוס

עמוד

מינוי חברה בוועדת ערר לפי תקנות הפיקוח על מעונות