גיליון 6805 עמוד 1 מתאריך 20/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ׳ באייר התשע״ד    6805    20 במאי 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 5600

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 5624