גיליון 6806 עמוד 1 מתאריך 20/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' באייר התשע״ד    6806    20 במאי 2014

עמוד

מינוי נציגת שר הביטחון וממלאת מקומה בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים לפי

חוק התכנון והבנייה............................................................ 5668

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם.................................... 5668

הודעה על עדכון סכום ערובה לפי תקנות העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה)................... 5668

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר לפי חוק

עובדים זרים.......................................................................... 5668

מינוי מועצה ארצית לשיקום נכי נפש בקהילה............... 5668

מינוי חברה לוועדות רפואיות לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת .. 5669 מינוי נציגת שרת הבריאות וממלאות מקומה בוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה    מחוז חיפה.......................... 5669

מינוי ממלאת מקום נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של

תשתיות לאומיות................................................................. 5669

מינוי מנהל נמל עכו לפי פקודת הנמלים............................ 5669

מינוי מנהל נמל טבריה לפי הפקודה האמורה................... 5669

הסמכת ממונה לפי חוק אוויר    נקי......................................... 5670

עמוד

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות

רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)...... 5670

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

לנפגעי עבודה)...................................................................................... 5670

הודעה על ביטול מינוי פוסקים רפואיים לפי החוק אמור.. 5670

הודעה בדבר אבידה שלא נתבעה......................................... 5670

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (אלעד,

ראשון לציון, מגידו)........................................................... 5670

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (הוד השרון)..................... 5671

מינוי ממונה במועצה האזורית ברנר לפי חוק חופש

המידע...................................................................................... 5671

הודעת הסדר במקרקעין............................................................ 5671

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................... 5671

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 5672

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................... 5693

הודעות מאת הציבור.................................................................. 5694