גיליון 6807 עמוד 1 מתאריך 22/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב באייר התשע״ד    6807    22 במאי 2014

עמוד    עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי חוק-יסוד: הממשלה............... 5700

הארכת מינוי חוקרת ילדים לפי חוק דיני ראיות

(הגנת ילדים).......................................................................... 5700

מינוי יושבת ראש בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח

לפי חוק העונשין.................................................................. 5700

הודעה על מינוי מנהל הרשות הלאומית למלחמה

בסמים ובשימוש לרעה    באלכוהול................................ 5700

הודעה על אישור רשימת חברים לוועדת ערר רפואית

לפי פקודת התעבורה.......................................................... 5700

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות לפי חוק

הכניסה לישראל................................................................... 5700

מינוי מפקחת עבודה ראשית לפי חוק ארגון הפיקוח

על העבודה............................................................................. 5701

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)................................................................................. 5701

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית רעננה....................... 5701

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

התעבורה................................................................................. 5702

הודעה בדבר הסמכת פקח בעיריית נתניה............................. 5702

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.......... 5702

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין..................... 5702

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 5703

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 5708

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 5726

הודעות מאת הציבור................................................................... 5729