גיליון 6807 עמוד 2 מתאריך 22/05/2014הכרזה על מצב חירום

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בהתאם לסעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלהי, ועל פי הצעת הממשלה, הכריזה הכנסת בישיבתה ביום רביעי, י״ד באייר התשע׳׳ד (14 במאי 2014), על מצב חירום לתקופה שמיום י״ד באייר התשע׳׳ד (4י במאי 4י20) עד יום ט' בטבת התשע׳׳ה (31 בדצמבר 4י20).

י״ד באייר התשע״ד (4י במאי 4י20) (חמ 3-2794)

יולי-יואל אדלשטיין

_    יושב ראש הכנסת

י ס״ח התשס״א, עמ' 58י.

הארכת מינוי חוקרת ילדים

לפי חוק תיקוני דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט׳׳ו-955יי, ולאחר התייעצות בוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני מאריכה את מינויה של אסתר נהרי2, לחוקרת ילדים.

תוקפו של מינוי זה, כל עוד אסתר נהרי משמשת בתפקידה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. ו' בניסן התשע׳׳ד (6 באפריל 4י20) (חמ י3-40-הי)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס״ח התשט״ו, עמ' 96; התש׳׳ס, עמי 30. 2 י״פ התשע״ב, עט■ 4240; התשע״ג, עמ' 3י48.

מינוי יושבת ראש בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח

לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 368ד(ו) לחוק העונשין, התשל”ז-977יי (להלן - החוק), אני ממנה את ליאורה שגיא, נציגת פרקליטת מחוז צפון (פלילי), לחברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח במחוז הצפון, והיא תהיה יושבת הראש בהתאם לחוק.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה בפרקליטות מחוז צפון.

כל מינוי קודם לוועדה זו במחוז הצפון - בטל.

כ׳׳ט בניסן התשע׳׳ד (29 באפריל 4י20) (חמ 3-3720)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס״ח התשל׳׳ז, עמ' 226; התשע׳׳א, עט 80.

הודעה על מינוי מנהל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול

לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ”ח-988י

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4י(אי) לחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ׳׳ח-988יי, מיניתי ביום כ׳׳ז בניסן התשע׳׳ד (27 באפריל 4י20), באישור הממשלה, את יאיר גלר למנהל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול2.

ל' בניסן התשע׳׳ד (30 באפריל 4י20) (חמ 3-2127)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

1    ס״ח התשמ״ח, עמ' 90; התשנ׳׳ה, עמ' 205.

2    י״פ התשס׳׳א, עמ' 2062.

הודעה על אישור רשימת חברים לוועדת ערר רפואית

לפי פקודת התעבורה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א(ב) לפקודת התעבורה1, ובהתאם לתקנה 195(ב) לתקנות התעבורה, התשכ״א-י96י2, ובהתייעצות עם שרת הבריאות, אישרתי את רשימת הרופאים כמפורט להלן לצורך חברותם בוועדת ערר רפואית:

פרופ' אשר אלחיאני ד׳׳ר יהושע בן ישראל ד׳׳ר דרור גוברמן פרופ' יוסף זוהר ד׳׳ר בתיה יפה פרופ' אלכס לבנטל פרופ' שלמה נוי פרופ' ארדון רובינשטיין ד׳׳ר שמעון שרף

פרופ' אשר אלחיאני יכהן כיושב ראש הוועדה וכממלא מקומו יכהן ד׳׳ר יהושע בן ישראל.

ההודעה על אישור רשימת חברים לוועדת ערר רפואית3 - בטלה.

ח' באייר התשע׳׳ד (8 במאי 2014) (חמ 3-1175-ה2)

ישראל כ״ץ

_    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2    ק״ת התשכ׳׳א, עמ' 1425; התשמ״ב, עמ' 790.

3    י״פ התשט׳ב, עט 66 ועמ' 122; התשמ״ז, עמ' 1706; התשמ״ט, עמ' 4096; התשנ׳׳ב, עמ' 1317; התשנ׳׳ח, עט 5160; התשס״א, עמ' 3785.

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-11952 (להלן - החוק), מיניתי את עובדי רשות האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה שלהלן, לקציני ביקורת הגבולות לעניין החוק: מיכאל פימה שרה עייש

1 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עט 354.

ילקוט הפרסומים 6807, כ״ב באייר התשע״ד, 22.5.2014 5700

1