גיליון 6807 עמוד 4 מתאריך 22/05/2014בן ציון ביליצקי אושרה קורן יהודית קצין מרדכי מערבי דבורה צירינג אריה פרידמן דב פלדמן בת שבע כהן דניאל בלר

תוקף המינוי מיום ז' באייר התשע״ד (7 במאי 2014).

ז' באייר התשע״ד (7 במאי 2014) (חמ 3-140-ה1)

נפתלי בנט

השר לשירותי דת

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות

לפי תקנות התעבורה, התשכ״א-1961

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ״א-1961/ אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, כך שבסעיף 1, אחרי פסקה (17) יבוא:

"טור א'    טור ב'

שם או תפקיד    הרשות המקומית

(18) מיכל הירש נגרי    עיריית רעננה

(19)    אליעזר כהן זדה    עיריית בית שאן״

י״א באייר התשע״ד (11 במאי 2014) (חמ 3-766-ה1)

מאיר חן

_    המפקח הארצי על התעבורה

י ק״ת התשכ״א, עמי 1425. 2 י״פ התש״ע, עמי 2302; התשע״ד, עמי 5504.

הודעה בדבר הסמכת פקח בעיריית נתניה

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית-סמכויות פקחים), התשס"ח-2008

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית-סמכויות פקחים), התשס״ח-12008 (להלן - החוק), הסמכתי את הפקח נריה נהמי, לאחר שקיבל הכשרה מתאימה לכך, לתפקיד של פקח סביבתי ומוקנות לו בזה כל הסמכויות כמפורט בהוראות החוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו בעיריית נתניה.

כ״ח בניסן התשע״ד (28 באפריל 2014) (חמ 3-4029)

מרים פיירברג-איכר

_    ראש עיריית נתניה

1 ס״ח התשס״ח, עמי 534.

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות

לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין,

אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש״ג 7/14. פרטי הרישום הקיים: העיר: ירושלים. שטח החלקה: לא ידוע. הגבולות:

צפון: פרוטיגר; דרום: פרוטיגר; מזרח: דרך; מערב: דרך;

זיהוי: ספר 1015, דף 579. מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום. הבעלים: רפי הרוש, ת״ז 069331791. התיקון המבוקש: המען: ירושלים. שטח החלקה: 202 מ"ר. הגבולות:

צפון: חלקה 100; דרום: חלקה 98; מזרח: רח' שילה, גוש 30046; מערב: חלקת דרך + מס' 258.

הערה: הבקשה מתבססת על תצ״ר מס' 1039/2010 ומתייחסת למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כספר 1015, דף 579. במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח החלקה הרשום וכן להוסיף זיהוי גוש (ש) 30045, חלקה 99. ט״ו באייר התשע״ד (15 במאי 2014)

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום המקרקעין

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

נמסרת בזה הודעה, כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 40146, 40147, 40148 - אילת, 400986 נגב (222-400962 ,(N נגב (41-38499 ,(N - ערד, 39643 - ירוחם, 39879, 39880 - מצפה רמון, הוצגו ביום כ״ט באדר ב' התשע״ד (31 במרס 2014), למשך

ילקוט הפרסומים 6807, כ״ב באייר התשע״ד, 22.5.2014 5702

1