גיליון 6807 עמוד 5 מתאריך 22/05/2014הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קרית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע, בעיריית ערד, בעיריית אילת, בעיריית ירוחם ובמועצה המקומית מצפה רמון. כ״ט באדר ב' התשע׳׳ד )31 במרס 2014(

רמי דמארי

פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

1 . בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' 2312, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3384, התשמ"ו, עמ' 3349, ובהתאם לתכנית מס' 2435, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3734, התש"ן,

עמ' 1437, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

2.    בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

3.    הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

4.    תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בתל-אביב-יפו, ששטחה 469 מ"ר, המזוהה כגוש 6212, חלק מחלקה 1353 (בעבר חלק מחלקה 11 בגוש 6212).

י״ז בניסן התשע״ד (7 באפריל 2014)

(חמ 3-2)

רון חולדאי

יושב ראש הוועדה המקומית

_    לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו

1    ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

2    ע״ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' 1816, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2606, התש״ם, עמ' 1103, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן (להלן - הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

2    . בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל

אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

3    . הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת

בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

4    . תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בתל-אביב-יפו, ששטחה 468 מ"ר, המזוהה כגוש 6984, חלקה 114 (לשעבר חלק מחלקה 42 בגוש 6970).

י"ז בניסן התשע"ד (7 באפריל 2014) (חמ 3-2)

רון חולדאי

יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו

1    ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

2    ע״ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' חד/848, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4231, התשנ"ד, עמ' 4295, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן

-    הפקודה), כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן (להלן

-    הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

5703 ילקוט הפרסומים 6807, כ״ב באייר התשע״ד, 22.5.2014

1

   ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

2

   ע״ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.