גיליון 6808 עמוד 1 מתאריך 25/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

6808    25 במאי 2014

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לתמיכה במוסדות מוכרים להתמחות ברפואת

שיניים....................................................................................... 5752

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לבתי חולים ציבוריים-כלליים בפריפריה לצורך הקמת יחידת שירותי קרדיולוגיה דחופה (צנתור) . 5753 מבחנים לחלוקת כספים למוסדות ציבור לצורך תמיכה של משרד החינוך במדרשות שילוב ללימודי יהדות

וחברה ולהכשרת מנהיגות צעירה................................ 5754

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של

משרד החינוך במוסדות ציבור....................................... 5759

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות

ציבור (מוסדות מחקר ומידע בתרבות)........................ 6760

עמוד

מבחנים לתמיכה של משרד התרבות והספורט

בתחרויות מוסיקה בינלאומיות..................................... 5760

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור העוסקים בשימור מידע

(ארכיונים)................................................................................ 5764

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לצורך פעילות רוחנית-תרבותית לקהילה

יהודית שאינה אורתודוכסית........................................ 5774

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה

במוסדות ציבור (ספריות ציבוריות)............................... 5775

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 5776

הודעות מאת הציבור.................................................................. 5777