גיליון 6809 עמוד 1 מתאריך 26/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו באייר התשע״ד    6809    26 במאי 2014

עמוד

הודעה על אצילת סמכות הממשלה לשר הביטחון......... 5784

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות

שבתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים)................ 5784

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות.......................... 5784

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע לפי תקנות מס

רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת). 5784

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה................ 5784

מינוי ממלאות מקום נציגי שרת הבריאות בוועדות

מקומיות לתכנון ולבנייה................................................... 5785

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הסכמים לנשיאת

עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)......................... 5785

שינוי מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה).................................................................... 5785

מינוי חברה לוועדות ערר לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים). 5786 מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית

לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות........................ 5786

עמוד

מינוי ממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

בוועדה לשמירת הסביבה החופית................................ 5786

מינוי ממלאת מקום נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של

תשתיות לאומיות................................................................. 5786

הסמכה לתת רישיון קבורה לפי פקודת בריאות העם.... 5786 עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי

ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה 5786

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (סביון)...................... 5787

מינוי הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה (רעננה)............... 5787

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2014.... 5787

הודעה בדבר טעות    סופר.................................................... 5790

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 5790

בקשה לפירוק חברה על ידי    בית המשפט............................ 5791

הודעות מאת הציבור................................................................... 5791