גיליון 6809 עמוד 2 מתאריך 26/05/2014הודעה על אצילת סמכות הממשלה לשר הביטחון

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(12) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי הממשלה החליטה, לפי סעיפים 33(א) ומג) לחוק-יסוד: הממשלה2, לאצול לשר הביטחון את סמכות הממשלה לאשר ייבוא של כלי ירייה צבאיים לפי סעיף 2(ב) לחוק כלי הירייה, התש׳׳ט-21949, ולהסמיכו לאצול סמכות זו לעובדים במשרדו.

ד' באייר התשע׳׳ד (4 במאי 2014) (חמ 3-3281)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3    ס״ח התש״ט, עמ' 143.

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, הוסיפה הממשלה את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור2, ולפיכך תחת הכותרת ”משרד האוצר”, אחרי פרט 7א ”הממונה על התקשוב הממשלתי” שבתוספת האמורה יבוא:

”7ב. מנהל מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה.”

כ”ג בניסן התשע”ד (23 באפריל 2014) (חמ 3-1173-ה2)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2 י”פ התשס”ח, עמ' 3520 ועמ' 3978 (4532); התשס׳׳ט, עמ' 2965; התש”ע, עמ' 128 ועמ' 3230; התשע”א, עמ' 1270, עמ' 2402, עמ' 4832, עמ' 5165, עמ' 5852, עמ' 6314 ועמ' 6466; התשע”ב, עמ' 1970 ועמ' 3952; התשע׳׳ג, עמ' 750.

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-11965, כי הממשלה אישרה, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 53 ו-76ג(10) לחוק האמור, תכניות מיתאר ארציות אלה:

תכנית ארצית לתשתית לאומית - תת”ל 59: מיתקן פוטו-וולטאי גבים;

תכנית ארצית לתשתית לאומית - הסדרת דרך גישה לכלא קישון ולמחנה ג'למה - תת”ל 2, 13/6ה. כ”ד בניסן התשע׳׳ד (24 באפריל 2014) (חמ 3-697-ה6)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס”ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ב, עמ' 146.

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), התשכ”ה-1964

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק ובצורת), התשכ”ה-11964 (להלן - התקנות), ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר, אני מודיע כי -

(1)    כל אחד מהאזורים המפורטים בתוספת הראשונה הוא אזור נפגע, לשנה המתחילה ביום כ”ג בסיוון התשע׳׳ג (1 ביוני 2013);

(2)    הצמחים המפורטים בתוספת השנייה הם צמחים פגיעים, לשנה המתחילה ביום כ”ג בסיוון התשע׳׳ג (1 ביוני 2013).

תוספת ראשונה

(פסקה (1))

(1)    אזור הנגב כהגדרתו בתקנות.

(2)    אזור דרום הארץ כפי שהוא תחום בגבולות אלה: במזרח -”הקו הירוק”; בצפון - ממפגש קו רוחב 98 עם ”הקו הירוק” מערבה עד מפגשו עם כביש 40, משם צפונה לאורך כביש 40 עד מפגשו עם קו רוחב 107; משם מערבה לאורך קו 107 עד קו הבצורת הצפוני (אזור קיבוץ ברור חיל); במערב ובדרום - קו הבצורת הצפוני.

(3)    אזור נפגע צפון הארץ בתחום בגבולות אלה: במזרח -מפגש הגבול הבין-לאומי עם גדר ההפרדה וצפונה עד מפגשו עם כביש 98, ומשם צפונה לאורך כביש 98 עד מפגשו עם כביש 789 היורד לצות כורסי; בצפון - ממפגש כביש 77 עם הכנרת ומערבה עד צומת גולני ומפגשו עם כביש 65; במערב - מצומת גולני דרומה לאורך כביש 65 עד צומת מגידו ומשם לאורך כביש 66 דרומה עד מפגשו עם גדר ההפרדה; בדרום - ממפגש גדר ההפרדה עם כביש 66 מזרחה, עד מפגש גדר ההפרדה עם הגבול הבין-לאומי לאורך נהר הירדן.

תוספת שנייה

(פסקה (2))

חיטה, שעורה, תלתן, אפונה, בקיה, חמצה, חריע ושבולת שועל.

כ”א באייר התשע׳׳ד (21 במאי 2014) (חמ 3-1426-ה1)

יאיר לפיד

_    שר האוצר

1 ק”ת התשכ׳׳ה, עמ' 1040; התשמ׳׳ז, עמ' 122.

מינוי עוזרי פקיד שומה

לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ”א-11961 (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש עוזרי פקיד שומה לעניין סעיפים 145, 150, 151 ו-152 לפקודה:

ילקוט הפרסומים 6809, כ׳׳ו באייר התשע״ד, 26.5.2014 5784

1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.