גיליון 6810 עמוד 1 מתאריך 01/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

1 ביוני 2014

עמוד

קביעת אזורי שיפוט של בתי דין לעררים לפי חוק

הכניסה לישראל וחוק    בתי דין מינהליים.................. 5808

מינוי חברי ועדה לפטור מאגרות לפי תקנות הדיינים

(אגרות).................................................................................... 5808

מינוי עובדים סוציאליים ועובדת סוציאלית מחוזית לפי

חוק הנוער (טיפול והשגחה)......................................................... 5808

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות

(הוראת שעה)....................................................................... 5808

הודעות בדבר הרכב מועצות דתיות (תל-אביב-יפו,

ראש פינה).............................................................................. 5808

עמוד

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים .... 5809 תיקון הודעה בדבר תכניות הימורים למרוצי סוסים

לפי חוק להסדר הימורים בספורט................................ 5810

הודעה בדבר תחילת פעולתה של מערכת ממוכנת לפי תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל

בבית דין לעררים) ............................................................... 5810

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ................... 5810

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 5812

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות........................... 5822

הודעות מאת הציבור.................................................................. 5822