גיליון 6810 עמוד 3 מתאריך 01/06/2014שחר בקשי אלדד מזרחי סימה רוקח אוחיון איתי גרנק יום טוב כהן


שהמועצה הדתית תל-אביב-יפו תהיה בת אחד עשר חברים והרכבתי אותה כדלהלן: אברהם מנלה מרדכי הרצל לוי יצחק מירון אביעד עקיבא דורון לוי רחמים יום טוב תוקף המינוי מיום י"א באייר התשע׳׳ד (11 במאי 2014).

י״א באייר התשע״ד (11 במאי 2014) (חמ 3-140-ה1)

נפתלי בנט

השר לשירותי דת

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית ראש פינה

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח חדש], התשל״א-1971 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח חדש], התשל״א-1971י, קבעתי שהמועצה הדתית ראש פינה תהיה בת חמישה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

אצם חסיד    יואב כרמלי

שמעון ביטון    גבריאל בן שימול

רות מייסטר

תוקף המינוי מיום י״א באייר התשע״ד (11 במאי 2014).

י״א באייר התשע״ד (11 במאי 2014) (חמ 3-140-ה1)

נפתלי בנט

_    השר לשירותי דת

י ס״ח התשל״א, עמ' 130; התשס״ח, עמ' 825.

הודעה בדבר קביעת תקנים

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-1953/ אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת״י 1205 חלק 0 - מיתקני תברואה: כללי, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מדצמבר 2008;

ת״י 1205 חלק 1 - מיתקני תברואה: מערכת אספקת מים קרים ומים חמים, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מדצמבר 2008;

ת״י 1205 חלק 2 - מיתקני תברואה: מערכת הנקזים, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2007;

ת״י 1205 חלק 3 - מיתקני תברואה: קבועות שרברבות ואבזריהן, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2007;

ת״י 1205 חלק 4 - מיתקני תברואה: מערכת הביוב והתיעול, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מינואר 2008; 1

ת״י 1205 חלק 6 - מיתקני תברואה: שיטות בדיקה, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה ממאי 2010;

ת״י 1205 חלק 7 - מיתקני תברואה: מערכות להולכת חום במים, מאפריל 2014 בא במקום ת״י 1205 חלק 8 מיוני 2009 וגיליון התיקון ממרס 2012;

ת״י 1205 חלק 8 - מיתקני תברואה: מערכת לסילוק שפכים פרטית, מאפריל 2014 בא במקום ת״י 1205 חלק 9 ממאי 2010;

ת״י 1555 חלק 2 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה, מאפריל 2014;

ת״י 1907 חלק 1 - רשתות בזק בחצרי לקוח: תשתיות תקשורת של מיתקנים רפואיים, מאפריל 2014;

ת״י 2553 - ריתוך ותהליכים נלווים - ייצוג סמלי בסרטוטים - מחברים מרותכים, מאפריל 2014 בא במקום ת״י 1061 מיולי 1979;

ת״י 10536 חלק 1 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע: כרטיסים מצומדים צימוד קרוב - אופיינים פיזיים, מאפריל 2014 בא במקום ת״י 5259 מדצמבר 2001;

ת״י 10536 חלק 2 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע: מידות אזורי הצימוד ומיקומם, מאפריל 2014 בא במקום ת"י 5260 מנובמבר 2001;

ת״י 10536 חלק 3 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע: אותות אלקטרוניים ונוהלי שיצוב, מאפריל 2014 בא במקום ת"י 5261 מנובמבר 2001;

ת״י 15693 חלק 1 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע - כרטיסי קרבה: מאפיינים פיזיקליים, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2002;

ת״י 15693 חלק 2 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע - כרטיסי קרבה: מנשק שידור ואתחול, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2002;

ת״י 15693 חלק 3 - כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים בלא מגע - כרטיסי קרבה: פרוטוקול שידור ומניעת התנגשויות, מאפריל 2014 בא במקום המהדורה מנובמבר 2002;

ת״י 27002 - טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה - קובץ כללים לניהול אבטחת מידע, מאפריל 2014 בא במקום ת"י 17799 מינואר 2007;

ת״י 62196 חלק 1 - תקעים, בתי תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות כלליות, מאפריל 2014;

ת״י 62196 חלק 2 - תקעים, בתי תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחליפות למידות של פינים ושפופרות מגע אבזרים בזרם חילופים, מאפריל 2014.

ל' בניסן התשע״ד (30 באפריל 2014)

(חמ 3-96-ה1)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי5809 ילקוט הפרסומים 6810, ג' בסיוון התשע״ד, 1.6.2014

1

ס״ח התשי״ג, עמ' 30; התשי״ח, עמ' 2; התשל״א, עמ' 22.