גיליון 6811 עמוד 1 מתאריך 02/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בתמוז התשע״ד    6811    2 ביוני 2014

עמוד

אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט .................................5840

אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל ........5857

הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס ותקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס    וחלקיהם) ____5863

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה להסדר ההימורים בספורט .........................5864

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................5866

הודעות לפי חוק הצהרות מוות    5877

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט    5878

5879


הודעות מאת הציבור