גיליון 6812 עמוד 1 מתאריך 02/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

2 ביוני 2014

עמוד

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לפי חוק שירות המדינה (מינויים)...................5892

צו בדבר החלת הוראות לפי פקודת החברות.....................................................5892

מינוי סגני נשיא בבתי המשפט ................................................................5892

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת המסים (גבייה)....................................5892

תיקון הוראות בדבר הגשת כתבי בי-דין לפי תקנות סדר הדין האזרחי................................5892