גיליון 6814 עמוד 1 מתאריך 08/06/2014עמוד

הודעה על מינוי ממלאת מקום לחבר במועצת

מקרקעי ישראל...................................................................... 5894

מינוי סגן נשיא בבית המשפט................................................. 5894

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט...... 5894

מינוי שופטת בבית משפט לעניינים מקומיים.................... 5894

מינוי רשמים לבית המשפט לענייני משפחה...................... 5895

הארכת מינוי אבות בבית דין לענייני מים.......................... 5895

מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי חוק המועצה לענף

הלול (ייצור ושיווק)............................................................. 5895

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)........................................................................ 5895

הודעה בדבר מינוי ממלא מקום רשם האגודות

השיתפויות בוועדת ההשגות......................................... 5895

מינוי חבר לוועדת מומחים לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת

מינוי ועדת מכסות לפי חוק תכנון משק החלב..................

הודעה על ביטול מינויים של משקמים לפי תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר

מינוי משקמים)......................................................................

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים........................................................

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.......................

הודעה בדבר אבידה שלא נתבעה..........................................

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (יואב)...................................

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות.........................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...........................................

הודעות מאת הציבור...................................................................

2014

עמוד

5896

5896

5896

5896

5896

5897 5897 5897 5897 5903 5911


רשומות

ילקוט הפרסומים

6813    5 ביוני