גיליון 6815 עמוד 34 מתאריך 09/06/2014מחוז נצרת

הודעה על ניתן צווי הפטר

?זיבת

ההפטר

תאריך מתו צו הפטר

מ ר ילק

ב י ורפא״ ע\

נאי?״ תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

ע\ם החייב/ת

הפטר אלוט

07/03/14

11־53211-01

21721

ת.ד 7567 צמרת ה 2/6, קריית

22994164

אזולאי סגלית

הפטר חלוט

27/03/14

11־8538-09

23143

הורד 1/27, מגדל העמק

56677156

ביטון חייה שמחה

הפטר חלוט

0fi>/0^/14

13־01־43388

־28824

רח 8001 27/0, נצרות

318-03-60

חג׳יר מחמוד

הפטר חלוט

21/05/14

21262-02-13

29070

עוג: אליהו 560/1, ביות ,שאן

5!יינ.נ:^:3:20.

עז ריאלי לימור

הפטר חלוט

05/05/14

12־07־56151

26622

רח 6173 7/0, גצרת

2914811-

עתאמנה אינסאף

הפטר חלוט

24/03/14

17581-03-13

29441

ת.ד. 762, נצרת עילית

3036!50006

רולדןאלדו

אולגה גורדון, עו ״ד, חיפה

מחוז מרכז

הודעה על מתן צווי הפטר

טיבת

ההפטר

תאריך מ דנן צו הפט־

מט. תיק

ביהמ״ש

מט׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת־ז

ש נ? החייח/ת

הפטר חליט

0/05314־

01־01־51676

27268

שד ויצמ8 111, נתניה

58476698

אוזן אטי

הפטר חלוט

8/61014־

12641-03--0

32127

ת.ד 4051, לוד

1108539

3וזרוביץחיים

הפטר חלוט

1/65-14־

11015-10-20

25789

תש 15078, ראשון לציון

55046924

אלאבץ אשר

ה־טר חלוט

2/11613־

22970-07-10

25129

פאאשטייל 4/8, רחובות

310457346

ציטרין דניס

רות לינקר-מזרחי,עו״ד, רגל; אביב

מחוז ירושלים

הודעה יגל כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

פרטי הנאמן

אחוז

פיבידיד

טוג

נושה

תאריך מתן צו פש״ר/ כינוסי

מט. תיק ביהמ״ש

מט' תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

עו״ד רנן עמית

34.00%

רגיל

01/03/07

00-06-נ304

4260

שלמה הררי 1/י פסג,ירושלי

11286077

בן יוסף אלונה (א

עו״ד בניטה יעקב

30.0090

רגיל

11/05/11

0/104-06-10

י551

לינצ׳ין 68 ל י2/3חירושלים

יי229

גרשון אילנה

צור יהודה

100.00%)

בדין קדימה

23/04/06

!!124-00-015

4005(5

רובין 1/י3,י-ם

303598502

יונדוב יהולה

צור יהודה

50.000/0

רגיל

23804/06

2124-00-05

4066

רובין 1/י-,י-ם

303598502

בונדוב יהו8ה

עו״ד ששון דוד

L00.00%

בדין קדימה

20/20/09

!5195-00-08

4577

נתאי הא רבלי 46,ירו שלים

607340/1

נחום דוד

עו״ד ששון דוד

% 00. י 2

רגיל

10/09־20

5195-00-08

4577

נתאי הארבלי 46,ירושלים

60734001

נחוםד/ד

עו״ד עוז אלדד

L00.00%

בדין קדימה

י9/0 ?)׳/215

4280-00-07

4542

נוקדים 70,ישוב: נוקדים

57792616

צדוק יובב אליו־

עו״ד עוז אלדד

50.00%)

רגיל

י9/0 215/0

4280-00-07

4542

נוקדים 78,ישוב נוקדים

57792616

צדוק יואב ^א/ויהו

בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, רח' לנפי נשרים 15, בנין התאומים, ירושלים

ילקוט הפרסומים 6814, י' בסיוון התשע׳׳ד, 8.6.2014 5966