גיליון 6816 עמוד 1 מתאריך 09/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בסיוון התשע״ד


6816


9 ביוני 2014


עמוד

מינוי שופט בקצבה בבית משפט לתביעות קטנות........... 6018

מינוי יושב ראש לוועדת עררים לפי חוק הפיקוח על

מצרכים ושירותים ובתי דין מינהליים........................ 6018

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים ולוועדות שחרורים

מיוחדות לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר............... 6018

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים    מיוחדות.................. 6019

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות - קציבה

לפי החוק האמור .................................................................... 6020

תיקון הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות

ביטחון....................................................................................... 6020

מינוי ממלאת מקום נציג שרת הבריאות בוועדה

מיוחדת לתכנון ולבנייה חריש........................................ 6021

עמוד

מינוי רשות בריאות לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים)

(מערכת להולכת שפכים).................................................. 6021

הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

העשרים.................................................................................... 6021

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנות הכספים 2013 ו-2014 (פתח תקוה (מעודכן), קרית ים (עדכון 1),

רעננה (מעודכן), יבנה, הוד השרון)............................... 6022

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 6025

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 6027

הודעות מאת הציבור................................................................... 6044

תיקון טעות