גיליון 6818 עמוד 1 מתאריך 12/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

6818    12 ביוני 2014

עמוד


עמוד

הודעות על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו................................................................................. 6074

הודעה על מועדי שבוע הספר התשע׳׳ד לפי החוק להגנת

הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה).............. 6074

מינוי חבר בוועדת שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי

ממאסר..................................................................................... 6074

מינוי חברי ועדת המשמעת לפי חוק העובדים

הסוציאליים.......................................................................... 6074

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי)....................................................................... 6074

הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות במקרקעין................ 6074

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 6075

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................... 6077

הודעות מאת הציבור.................................................................. 6077