גיליון 6819 עמוד 1 מתאריך 17/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

17 ביוני 2014

עמוד

מינוי שופטת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות............ 6090

מינוי יושבי ראש ויושבי ראש מותבים ומותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

וחוק בתי דין מינהליים..................................................... 6090

מינוי יושבי ראש ויושבי ראש מותבים ומותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים.. 6091 מינוי יושב ראש לוועדת הכרעה לפי חוק ההתיישבות

החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים)... 6092

עמוד

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור לפי החוק להסדר

6092

תפיסת מקרקעים בשעת חירום.......................................

6092

הודעה על אישור תכנית ניקוז.................................................

6093

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................

6101

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...........................................

6120

הודעות בתי הדין הרבניים ........................................................

6123

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט .......................

6128

הודעות מאת הציבור ..................................................................