גיליון 6819 עמוד 2 מתאריך 17/06/2014מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערעור

מינוי שופטת

לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 58(א) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ח-1998י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את רחל גרינברג, שופטת בקצבה של משפט שלום, לעשות כל פעולה ששופט נדרש לעשותה על פי חוק זה, למעט לעניין בקשות לעזרה משפטית לפי סעיף 31 ולפי סימן 6 לפרק ג' לחוק.

תוקף המינוי לשנה מיום חתימתו.

י״ט בטבת התשע״ג (22 בדצמבר 2013) (חמ 3-2635)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשנ״ח, עמ' 356; התשע״ד, עמ' 326 ועמ' 328.

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהלייים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), סעיף 5(א) ו-(ב) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אילן בן דור, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז המרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ״ב באדר ב' התשע״ד (24 במרס 2014) (חמ 3-323-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשי״ט, עמ' 276; התש״ן, עמ' 20.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהלייים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את שי מזרחי, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ״ב באדר ב' התשע״ד (24 במרס 2014) (חמ 3-323-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהלייים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), סעיף 5(א) ו-(ב) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אורי גולדקורן, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשנתיים.

ט״ז באדר ב' התשע״ד (18 במרס 2014) (חמ 3-323-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

2    ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהלייים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב) ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-31984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את זהבה אגי, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב, לוועדות הערעור לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשנתיים.

ו' באדר א' התשע"ד (6 בפברואר 2014) (חמ 3-323-ה2)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

2    ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב) ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את חיים חדש, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב לוועדות הערעור לפי החוק, במחוז מרכז.

תוקף המינוי עד יום כ״ט באדר ב' התשע״ד (31 במרס 2014).

ג' באדר א' התשע"ד (3 בפברואר 2014) (חמ 3-323-ה2)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשי״ט, עמ' 276; התש״ן, עמ' 152.

2    ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

ילקוט הפרסומים 6819, י״ט בסיוון התשע״ד, 17.6.2014 6090