גיליון 6820 עמוד 1 מתאריך 18/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

18 ביוני 2014

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך למוסדות ציבור המקיימים מפגשים בין תלמידים

וצעירים מאוכלוסיות שונות לפי חוק יסודות התקציב ........................................6166

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור......................................6169

הודעה על מינוי והארכת תוקף מינוי של חשבים מלווים ..........................................6170

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................6174

6203.


הודעות מאת הציבור