גיליון 6820 עמוד 2 מתאריך 18/06/2014מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך למוסדות ציבור המקיימים מפגשים בין תלמידים

וצעירים מאוכלוסיות שונות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985 י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך (להלן - המשרד) למוסדות ציבור המקיימים מפגשים בין תלמידים וצעירים מאוכלוסיות שונות, כמפורט להלן: תקנה תקציבית מספר 24-14-11 י. כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה), תדון במתן התמיכות מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן1 2 (להלן - הנוהל) ובהתאם למבחנים אלה.

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום אחיד וענייני של מבחנים אלה.

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

(ה)    חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכול בכפוף לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב השנתי לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

2.    הגדרות

״שעה״ - 45 דקות;

״נסיעה״ - הסעה של תלמידים מבית הספר אל מקום הפעילות: סדנה, סיור או סמינר לפי סעיף 5; ״אוטובוס״ - אוטובוס ציבורי כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ״א-י96י3 (להלן - תקנות התעבורה), המתאים להסעת 50 נוסעים בישיבה;

״אוטובוס זעיר״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה, המתאים להסעת 5י נוסעים בישיבה.

3.    מטרת התמיכה

תמיכה במפגשים לימודיים וחווייתיים בין תלמידים בגילאי כיתות ז' עד י״ב וכן נוער בגילאי טרום צבא, עד גיל 21, ממגזרים שונים ומקבוצות אוכלוסייה שונות לשם הכרת ה״אחר״ ויצירת דיאלוג בין צעירים ממגזרים שונים, בעלי רקע וזהויות שונים וקידום ההבנה ביניהם כבסיס לבניית חברה ישראלית סובלנית ודמוקרטית, מכילה ושוויונית.

4.    אוכלוסיית היעד בפעילות הנתמכת

(א)    תלמידי חטיבות ביניים ובתי ספר על-יסודיים, המגיעים מזרמים וממגזרים שונים במערכת החינוך.

(ב)    חניכי מסגרות חינוך על-תיכוניות ממוסדות הנמנים עם קבוצות אוכלוסיה שונות (כגון: ערבים, חרדים, דתיים-לאומיים, חילוניים וכיוצא באלה).

(ג)    נוער בגילאי טרום צבא.

(ד)    צעירים עד גיל י2 המשרתים בשירות לאומי או בשירות אזרחי.

(ה)    צוותי חינוך המגיעים מזרמים וממגזרים שונים במערכת החינוך.

5.    סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים

(א) מפגשים כמפורט להלן:

(י) סדנה

סדנה משותפת לתלמידים ולנוער לפי סעיף 4(א) עד (ד), מזרמים חינוכיים או ממגזרים שונים, ביחס של 1:2 לכל היותר בין המגזרים המשתתפים; הסדנה תכלול לימוד מקורות עיוניים, דיון ומשחקי עמדות שיעסקו במשותף ובשונה למגזרים השונים וברב-תרבותיות של החברה הישראלית; מספר התלמידים בסדנה לא יפחת מ- 5י ולא יעלה על 30 והמפגש יימשך בין שעתיים ל-8 שעות;


ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע״ד, 4י8.6.20י 66י6

1

י ס״ח התשמ״ה, עמ' 60; התשנ״ב, עמ' 34.

2

   י״פ התשע״ג, עמ' 72י3; התשע״ד, עמ' 472.

3

   ק״ת התשכ״א, עמ' 425י.