גיליון 6820 עמוד 26 מתאריך 18/06/2014הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 10/01/2014 ובילקוט הפרסומים 6719, התשעד, עמוד 2252, בתאריך 24/12/2013.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, עכו, טלפון: 04-9912621, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מסי:

ג/ 21154

שם התכנית: הסדרת שטח בתי תפילה- ירכא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21154 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    ג/ 6766

שינוי    ג/ 3699

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: ירכא . גושים וחלקות:

גוש: 18935 חלקות במלואן: 43 - 44. שטח בנוי

קואורדינטה 220100 :X קואורדינטה 761950 :Y מטרת התכנית:

הסדרת מקומות לבתי תפילה בכפר ירכא עיקרי הוראות התכנית:

-שינוי ״עוד משטח מגורים א', בתי קברות ושצ"פ למבנה ציבור לדת.

-הגדלת זכויות בנייה ושינוי בשימושים. -קביעת התכליות המותרות לכל ״עוד קרקע. -קביעת הוראות בנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 07/02/2014 ובילקוט הפרסומים 6751, התשעד, עמוד 3631, בתאריך 05/02/2014.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, עכו, טלפון: 04-9912621, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 19128

שם התכנית: חלוקה למתחמים - קיבוץ מלכיה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 19128

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס

שינוי

שינוי

שינוי

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

אישור ע"פ תמ"א השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: מלכיה . קואורדינטה 248200 :X קואורדינטה 778200 :Y גושים וחלקות:

גוש: 14392 חלקות במלואן: 35. גוש: 14392 חלקי חלקות: 18, 29, 34, 36. גוש: 14395 חלקות במלואן: 3. גוש: 14395 חלקי חלקות: 21, 23, 25 - 30. גוש: 14396 חלקות במלואן: 11. גוש: 14396 חלקי חלקות: 10, 12, 15.

מטרת התכנית:

א.    חלוקת אזור המגורים למתחמים לצורך החלוקה למגרשים.

ב.    הגדרת שטחים עבור: קרקע חקלאית, מגורים ומגורים א', ״עוד על פי תכנית מאושרת, מבנים ומוסדות ציבור וחינוך, תיירות ואירוח כפרי, ספורט ונופש, מסחר, תעסוקה, שטח ציבורי פתוח, פארק גן ציבורי ושטחים פתוחים, דרכים וחניון.

ג.    ארגון מחדש של מערכת הדרכים הפנימיות והחניות, בהתאמה לייעודי הקרקע.

עיקרי הוראות התכנית:

1. הסדרת מרכז הישוב ע'יי שינוי ״עוד משטחי מגורים לשטחים למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, תעסוקה

מספר התכנית

ג/ 11151 ג/ 11859 ג/ 4877 תמא/ 34/ ב/ 4 תממ/ 2/ 9 תמא/ 35 תמא/ 34/ ב/ 5 תמא/ 22ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע״ד, 18.6.2014 6190