גיליון 6822 עמוד 1 מתאריך 22/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בסיוון התשע״ד    22 ביוני 2014

עמוד


עמוד

מינוי רשות לזרעים....................................................................... 6238

מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), ותקנות הזרעים

(רשימת הזנים המורשים למכירה) ............................... 6238

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית עמק

הירדן - כנרות....................................................................... 6238

שינוי בהרכבי ועדות אתיקה לפי חוק זכויות החולה..... 6239

הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר...................................... 6239

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור....................................................... 6239

הודעות בדבר הארכת תוקפן של זכויות נפט..................... 6239

הודעות בדבר קבלת בקשה לרישום כינויי מקור ............ 6240

הודעות על מינוי וביטול מינוי של מפקחים לפי חוק

רשות העתיקות..................................................................... 6241


הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר מלשכת עורכי

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 6242

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין................. 6245

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית אילת........................... 6245

הודעה על הסמכת פקח במועצה האזורית מרחבים....... 6245

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (טירה)....................... 6245

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2014.... 6245

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 6248

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 6263

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 6267

הודעות מאת הציבור................................................................... 6268