גיליון 6823 עמוד 1 מתאריך 23/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

6823    23 ביוני 2014

עמוד

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה

וניהולן...................................................................................... 6286

הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר......................................... 6286

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)................................................................................... 6286

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים.................................................................. 6286

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין...................................................................... 6286

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה..................................... 6286

מינוי קאדים לכהונה בפועל..................................................... 6286

מינוי רשם בבית המשפט............................................................ 6287

מינוי ממונה על העזרה המשפטית לפי חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון

- שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)............................. 6287

מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי חוק כבישי אגרה

(מנהרות הכרמל)................................................................... 6287

שמאים מכריעים לפי חוק התכנון והבנייה............... 6287

הארכת מינוי חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים

לפי חוק הפטנטים................................................................. 6288

הודעה על הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי לפי חוק

אימוץ ילדים........................................................................... 6288

הודעה על קביעת מקום מושב של ועדת הערר לפי חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) וחוק בתי דין

מינהליים.................................................................................. 6288

מינוי חברים לוועדת התעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה)............................................ 6288

הודעה בדבר אישור גוף אישור ובקרה וסמלו לפי חוק

להסדרת תוצרת אורגנית................................................... 6288

עמוד

מינוי יושב ראש ועדת מומחים לפי חוק למניעת

העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.............. 6287

הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות.. 6287 מינוי חבר לוועדה המייעצת לעניין קביעת רשימת