גיליון 6824 עמוד 1 מתאריך 24/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

6824    24 ביוני 2014

עמוד

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום)..................................................................................... 6290

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)...................................................... 6290

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדות

רפואיות)................................................................................. 6290

הודעה על מינוי ממונה לפי חוק להגברת האכיפה

של דיני העבודה................................................................. 6290

מינוי חברים במועצה לניסויים בבעלי חיים.................... 6290

מינוי נציג שרת הבריאות במועצה המקומית תעשייתית

נאות חובב לפי פקודת המועצות המקומיות........... 6290

מינוי ראש שירותי בריאות הנפש.......................................... 6291

מינוי מפקחים וביטול מינוי לפי חוק רשות הספנות

והנמלים................................................................................... 6291

עמוד

הודעה על מינוי ממלא מקום לנציג שר התשתיות הלאומיות בוועדה לתכנון ולבנייה של תשתיות

לאומיות.................................................................................. 6291

הודעה על מתן הוראות לבעלי רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

ובניהול תיקי השקעות...................................................... 6291

הודעה בדבר הארכת תוקפן של זכויות נפט..................... 6292

הודעות בדבר מתן חזקות להפקת נפט................................ 6292

הודעה על הסמכת פקח במועצה המקומית קדימה-צורן 6292

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 6293

הודעות מאת הציבור.................................................................. 6306

תיקון טעות דפוס