גיליון 6825 עמוד 41 מתאריך 25/06/2014מרמור ירון גריסרו אהרון רואייב הלל רו־ילה אמנה ר1 ב ויה נוזה וויי ס לאה ררנר ביי

ברוו ז׳יבוטובסק אלברט בררהן רחל לה שולוזית שנהב מרים מרברטה ורבורב מי כה ל בחס רינה

סחנובסקי אלכסנרר רוט בורה

בחרש נEןפר־ אלכסנררוביץ נשמר רבורה להאל מטילרה שפירא ר רה רבקה שפירא מיים וי־ינשטינן־ברצמן סופיה


ומס, תיק    I משהמנ1ח/ה

ירושות

12ו1/70    פוברצוק יוסף

1/70910    ^קיופר ר־^׳קה

,1/7077    חמאידה סרין

5 1/7091    כרובי־ לייית

7 1/7071    חטרןצפורה

1!1/7070    קר1ך מש ה

73ו1/70    לחם אריבה

1/70979    ויבו עסב ה סאלה

25ו1/70    רינות מרים

1/70773    רינורו יונסה

׳ו!1/7071    רוט יריגלי

75ו1/70    רוו;! א רוריק

^1/7077    ישא ר־נשר־ן

1/70730    י־ור־י וחזקי

צוואוו!

3/60,66 7H919:2־^ 1 71994/מ 1/70835 1/70936 70937/ 1 1/70990 1/70999 1/60906 1/70901 1/70904 1/70905 1/70707 1/70908 0 1/7091 1/70911 1/00900 1/70911 1/70974 1/70977 1/70931

ת. פטירה ן |שם המבקש

01/07/7013 דרור סימה 09/02/7014 דרורזאב 7014/ה0/׳71 חמאידה וראיה ^/^/:i כרובי־ אלו1 09/05/7010 ססטרן ראיל ון 4C0/01/7011 בר1ך פרירה 14/03/7014 לחם סרניה 913 77/00/7 אבועסבה חלמי 07/01/2014 ונרה ירון 4 19/04/701 שטה 2חן ^(1^02/07/1 רופו אחיה 0/97/1911 7 רוט אריה 1/09/7014^ ינט רב^ס 1^ 03/791/^03 ופיליל ^■אירבנלזי מיכל

ה35/07/201 מרוזור להן ה 04/01/7014 קורינסקי עמליה 09/03/7014 סריי ב רונן 1090/ 005/11 רו־ילה עארל 17/03/7010 בן בויה הלמה 31/07/7014 ליבסקי לורבראורלי 014 0/7 ז/26 ברנר ־הואק 1/04/7014 1 בראבו ז׳יבוט יבבני ה19/18/301 בררה שי 1/04/7014 1 לוי ירמיהו 7014/ה0/ה2 שינהוריז בבריאל o9/92/2910 ורבורג חוה 951/03/7014 ר.1־ומ עו־לוזה וזותי ^01/10/101 זילברט 2בבניב 0/17/1016ו אסף יפה 7014/ 15/01 בחר^ מרינה 99/00/2014 שמרעגפר 22/02/7014 לויוןר סולומון 7/04/7014 7 שפירא יירן 28/00/7004 שפיח סוון קטלין 02/07/7020 ברונוב אלבינה

אסלגה ג0רד0י, רשמת

6353 ילקוט הפרסומים 6825, כ״ו בסיוון התשע״ד, 24.6.2014