גיליון 6826 עמוד 1 מתאריך 26/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

26 ביוני 2014

עמוד    עמוד

הודעות על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה

(מינויים).................................................................................. 6398

הודעה על הארכת מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל ....    6398

מינוי רשמות בבית המשפט..................................................... 6398

מינוי מזכירת הוועדה למינוי קאדים................................... 6398

מינוי בתי דין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל וחוק

בתי דין מינהליים................................................................ 6399

מינוי מבקרי נוטריונים................................................................ 6399

מינוי לפי חוק הנוטריונים......................................................... 6399

מינוי יושב ראש לוועדת ההשגות לפי החלטת מועצת

מקרקעי ישראל..................................................................... 6399

מינוי יושב ראש למועצה לאיתור מועמדים לפי חוק

המועצה הישראלית לצרכנות ....................................... 6399

מינוי אדם שיהיו נתונים לו הסמכויות והתפקידים

של קצין מחוז........................................................................ 6400

שינוי מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק

סדר הדין פלילי .................................................................... 6400

חידוש הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין .................. 6400 מינוי ממלאי מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדות

מקומיות לתכנון ולבנייה ................................................. 6400

מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים ......................... 6400

הסמכה והרשאה לפי חוק החומרים המסוכנים .............. 6401

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים..................................... 6401

הודעה על צורך בשיקום מחצבה לפי פקודת המכרות 6401 הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חבר

מלשכת עורכי הדין............................................................ 6401

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה ......................................................... 6403

הודעה על בחירתם של חברי הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה עירון ......................................................... 6403

הודעות על מינוי מנהל ארנונה (אבן יהודה, מגידו)...... 6403

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (אום אל-פחם)..... 6403

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 6404

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 6421

הודעות מאת הציבור.................................................................. 6425