גיליון 6827 עמוד 1 מתאריך 29/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בסיוון התשע״ד    6827    26 ביוני 2014

עמוד    עמוד

תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה    הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (גבעתיים) . 6450

למוסדות ■ציבהעקים בפעולות הכנה לגיור..... 6446    הודעות על מינוי ועדות ערר    לארנונה (גלבוע, טירה)........... 6450

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)..... 6446    ,

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות.......................................... 6451

הודעות בדבר קביעת תקנים, שינויים בתקנים

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 6451

וביטול תקנים........................................................................ 6446

הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.................... 6447    בקשה לפירוק חברה על ידי    בית משפט............................... 6456

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות.......... 6449    הודעות מאת הציבור................................................................... 6456