גיליון 6827 עמוד 2 מתאריך 29/06/2014תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור2 (להלן - המבחנים העיקריים), כמפורט להלן:

1.    תיקון סעיף 2

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -

(1)    בהגדרה ”מוסד”, במקום ”גוף” יבוא ”תאגיד שהוא מוסד ציבורי, כהגדרותו בסעיף 3א לחוק”;

(2)    בהגדרה ”מסגרת כיתתית”, אחרי ”20 משתתפים” יבוא ”זכאים”.

2.    תיקון סעיף 5

בסעיף 5 למבחנים העיקריים, במקום ”תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק (להלן - המוסד)” יבוא ”מוסד”.

3.    תיקון סעיף 12

בסעיף 12 למבחנים העיקריים, במקום ”ותוקפם עד י”ח בטבת התשע׳׳ג (31 דצמבר 2012)” יבוא ”ותוקפם עד יום כ”ח בטבת התשע”ד (31 בדצמבר 2013)”.

4.    תחילה

תחילתם של מבחנים אלה ביום י”ט בטבת התשע׳׳ג (1 בינואר 2013).

כ”ט בחשוון התשע׳׳ג (14 בנובמבר 2012) (חמ 3-1888) (803-35-2014-000044)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34. 2 י”פ התשע׳׳ג, עמ' 1294.

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור2 (להלן - המבחנים העיקריים), כמפורט להלן: תיקון שם

1. בשם המבחנים העיקריים, במקום ”משרד ראש הממשלה” יבוא ”המשרד לשירותי דת”.

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2    י”פ התשע”ג, עמ' 1294; התשע”ד, עמ' 6446.

תיקון פתיח

2    . בפתיח למבחנים העיקריים, במקום ”משרד ראש הממשלה”

יבוא ”המשרד לשירותי דת”.

תיקון סעיף 2

3    . בסעיף 2 למבחנים העיקריים, בהגדרה ”אגף הגיור”, במקום

”במשרד ראש הממשלה” יבוא ”במשרד”.

תיקון סעיף 12

4    . בסעיף 12 למבחנים העיקריים, במקום ”ותוקפם עד יום

כ”ח בטבת התשע”ד (31 בדצמבר 2013)” יבוא ”ותוקפם עד יום ב' בתמוז התשע׳׳ד (30 ביוני 2014)”. תחילה

5. תחילתם של מבחנים אלה ביום כ”ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014).

י”א באייר התשע׳׳ד (11 במאי 2014) (חמ 3-1888) (803-35-2014-000044)

נפתלי בנט

השר לשירותי דת

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שנאצלה לי2, אני ממנה את ממלא מקום גזבר המועצה האזורית יואב (להלן - המועצה), הראל נמיר לממונה על הגבייה, לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ”ג-31992, וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין.

תוקף מינוי זה עד ח' בכסלו התשע׳׳ה (30 בנובמבר 2014).

ג' בסיוון התשע”ד (1 ביוני 2014) (חמ 3-18)

שוקי אמרני

_    המנהל הכללי

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס”ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.

הודעה בדבר קביעת תקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת”י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה, ממאי 2014;

ת”י 12899 חלק 1 - תמרורי דרך אנכיים, ממאי 2014 בא במקום התקנים האלה: ת”י 2247 חלק 1.1 מיוני 2008, ת”י 2247 חלק 1.2 מדצמבר 2012 ות”י 2247 חלק 2 מאוגוסט 1998;

ילקוט הפרסומים 6827, כ׳׳ח בסיוון התשע״ד, 26.6.2014 6446

1

ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל”א, עמ' 22.