גיליון 6827 עמוד 3 מתאריך 29/06/2014ת׳׳י 60601 חלק 2.41 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של גופי תאורה לניתוח ושל גופי תאורה לאבחון, ממאי 2014;

ת׳׳י 60601 חלק 2.46 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים של שולחנות ניתוח, ממאי 2014.

א' בסיוון התשע׳׳ד (30 במאי 2014) (חמ 3-96-ה1)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת׳׳י 413 - תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה, תיקון טעות ממאי 2014 למהדורה מיוני 1995 לתיקון הטעות מאוקטובר 1995 ולגיליונות התיקון מדצמבר 1998, ממאי 2004, מספטמבר 2009, מיולי 2010 ומדצמבר 2013;

ת׳׳י 60034 חלק 30 - מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי השראה תלת-מופעים, כלוביים, במהירות קבועה (קוד IE), גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2014 למהדורה מאוקטובר 2012.

א' בסיוון התשע׳׳ד (30 במאי 2014) (חמ 3-96-ה5)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של

_    מכון התקנים הישראלי

י ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳א, עמ' 22.

הודעה בדבר ביטול תקנים

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת׳׳י 90 חלק 3 - בנזין לרכב מנועי: בנזין 96 אוקטון, מפברואר 2010; ת׳׳י 110 חלק 1 - לוחות צמנט מחוזק בסיבים: לוחות גליים מאסבסט-צמנט, מספטמבר 1981 וגיליונות התיקון מאוקטובר 1989 ומיולי 1991;

ת׳׳י 110 חלק 2 - לוחות צמנט מחוזק בסיבים: לוחות שטוחים מצמנט מחוזק בסיבי אסבסט, מספטמבר 1985 וגיליונות התיקון מאוקטובר 1989 ומנובמבר 1993;

1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳א, עמ' 22.

ת״י 110 חלק 3 - לוחות צמנט מחוזק בסיבים: לוחות שטוחים מצמנט מחוזק בסיבי אסבסט ותאית, מספטמבר 1985 וגיליונות התיקון מאוקטובר 1989 ומנובמבר 1993;

ת״י 211 - מחוללי אציטילן, מפברואר 1961; ת״י 257 - פקקי נתיך בטיחותיים לדודי קיטור, ממרס 1982; ת״י 544 - פתילים לחיבור מכשירי חשמל מיטלטלים: צבעי היכר של הגידים, מנובמבר 1970 וגיליונות התיקון ממרס 1974, מיולי 1987 מאוקטובר 1987 ומיולי 2006;

ת״י 547 חלק 1 - כבלים תת-קרקעיים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתח עד 1,000 וולט, מיולי 1995 וגיליונות התיקון ממרס 1998 ומנובמבר 2001;

ת״י 1113.2 - כבלים לתדר רדיו: כבל משותף ציר 75 אום (0.8/3.7) בעל מוליך מרכזי עשוי נחושת, דיאלקטרן מוקצף וסוכך עשוי מקלעת נחושת, מיוני 1982 וגיליונות התיקון מדצמבר 1984 ומאוקטובר 1996;

ת״י 1113.4 - כבלים לתדר רדיו: כבל משותף ציר 75 אום (0.8/3.7) המתאים גם להתקנה חיצונית, בעל מוליך מרכזי עשוי נחושת, דיאלקטרן מוקצף וסוכך עשוי מקלעת נחושת, מיוני 1982;

ת״י 1113.16 - כבלים לתדר רדיו: כבל משותף ציר - 75 אום (1.0/4.6) בעל מוליך מרכזי עשוי פלדה מצופה נחושת, דיאלקטרן מוקצף, מוליך חיצון עשוי פס נחושת ומקלעת חוטי נחושת ומעטה חיצון עמיד בקרינה על סגולה, מאוגוסט 1989 וגיליון התיקון מאוקטובר 1996.

א' בסיוון התשע״ד (30 במאי 2014) (חמ 3-96-ה6)

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר בקשה לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973 אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-11973 (להלן - החוק), החלטתי להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשה הזו לרישום זכות מטפחים: מספר הבקשה: 4492/14

שם המבקש: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ (על ידי ריינהולד כוהן ושות', תל אביב)

שם המטפח: James Brusca, ארצות הברית שם הגידול: אבטיח תאריך הבקשה: 20/01/2014 השם המוצע לזן: FASCINATION סימון הזן: RWT8320

תיאור הזן ותכונותיו: פלואידיות - טריפלואיד; פרי: משקל (פרי בשל ראשון) - גבוה, צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב,

צבע עיקרי של הקליפה - ירוק, פסים - יש, רוחב פסים

6447 ילקוט הפרסומים 6827, כ״ח בסיוון התשע״ד, 26.6.2014

1

ס״ח התשל״ג, עמ' 272; התשנ״ו, עמ' 92.