גיליון 6828 עמוד 1 מתאריך 30/06/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב׳ בתמוז התשע״ד    6828    30 ביוני

עמוד

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה...... 6462

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב............................... 6462

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים....... 6463

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט........... 6467

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני

טעויות בהודעות כאמור...............................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה .....................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.....................

הודעות מאת הציבור..............................................................


2014

עמוד

6468

6476

6490

6490