גיליון 6829 עמוד 1 מתאריך 02/07/2014מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף).

מינוי ועדת משמעת לפי חוק הפסיכולוגים.......................

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק הגנת הצומח............

אצילת סמכות שבצו אינטרסים חיוניים בבתי זיקוק

לנפט לפי חוק-יסוד: הממשלה.......................................

הודעה על בתי משפט לענייני משפחה נוספים שבהם תתקיים שמיעת ילדים לפי תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון).....................................................................


רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בתמוז התשע״ד    6829    2 ביולי עמוד

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................

6494 הודעות בדבר קבלת בקשות לרישום כינויי מקור לפי

6494    חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים .............

6494    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

6494

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................

הודעות מאת הציבור...............................................................

6494 תיקוני טעויות

2014

עמוד

6494

6495

6496 6502 6512 6512