גיליון 6829 עמוד 18 מתאריך 02/07/2014מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' מק/גמ/429/10518”, כפר תבור, שינוי בגודל מגרש מינימלי לצורך תוספת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר תבור - גוש 17037 (מוסדר), חלקה 312 בשלמותה; שטח התכנית: 2,503.

מטרות התכנית: שינוי בהוראות תכנית ג/10518 בנושאים האלה: א) איחוד וחלוקה בהסכמה; ב) שינוי בקווי בניין; ג) שינוי בתכסית והוראות עיצוב; ד) שינוי גודל מגרש מינימלי.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

7.2.2014 ובילקוט הפרסומים 6760, התשע׳׳ד, עמ' 3990.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי, מגדל השעון, ת”ד 515, כפר תבור, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, ת”ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508555, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי קרמפה

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

(1)    ”תכנית מפורטת מס' גת/מק/2/3791”, שינוי לתכנית ג/3791, כפיפות לתכניות תמא34/ב/4, תמא35, תממ9/2. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית הספר החקלאי כדורי - גוש 17854, ח”ח 23, 25, 27.

מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה: הגדלת שטח למבנים לצורכי חינוך.

(2)    ”תכנית מפורטת מס' גת/מק/13/8094”, שינוי לתכנית ג/8094, כפיפות לתכניות תמא34/ב/4, תמא35, תממ2/9. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת אבני - גוש 15228, ח”ח 60, 67, 75, 112, 114.

מטרות התכנית ועיקרי הוראותיה: א) הגדלת שטח למבני ציבור (מרפאה) במרכז היישוב; ב) שינוי בקווי בניין.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון, ד”נ גליל תחתון, טל' 04-6628210. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל' 04-6508508.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גליל תחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' גת/מק/2/3126”, שינוי גאומטרי של שטח המגורים בנחלה מס' 12, מצפה, שינוי לתכניות ג/10988, ג/3126, כפיפות לתכנית ג/6540.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה - גוש 15086,

ח”ח 30; מגרש 12 בשלמותו.

מטרת התכנית: שינויים גאומטריים בשטח המיועד למגורים בנחלה מס' 12.

עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של שטח המגורים בהסכמת הבעלים; ב) שינוי קווי בניין לפי מבנה קיים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

11.9.2013 ובילקוט הפרסומים 6667, התשע”ד, עמ' 453.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון, ד”נ גליל תחתון, טלי 04-6628210, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בועז יוסף

יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת ”תכנית מפורטת מס' מק/יז/05/7220”, שינוי לתכנית ג/7220.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית לחם הגלילית -גוש 11377, ח”ח 2, 3.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי של קווי בניין במגרש 330.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל, טל' 04-6429660. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים 6829, ד' בתמוז התשע״ד, 2.7.2014 6510