גיליון 6829 עמוד 2 מתאריך 02/07/2014מינוי יושבת ראש ועדת ערר

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל״ג-1973

בתוקף סמכותי לפי תקנה 12(ב)(1) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל״ג-1973/ אני ממנה את עורכת הדין רות עשהאל, ליושבת ראש ועדות ערר באזור הדרום ובאזור ירושלים. תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ב באייר התשע׳׳ד (12 במאי 2014) (חמ 3-206-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ק׳׳ת התשל׳׳ג, עמ' 1682; התש׳׳ן, עמ' 566.

מינוי ועדת משמעת

לפי חוק הפסיכולוגים, התשל״ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(א) ו-(ג) לחוק הפסיכולוגים, התשל׳׳ז-1977י, אני ממנה ועדת משמעת בהרכב הזה: עורכת הדין זמירה גולדנר, נציגת שרת המשפטים.

ד׳׳ר גבי וייל, נציג מועצת הפסיכולוגים, וממלאת מקומו חנה בן-ציון.

רענן ירמר, פסיכולוג בשירות המדינה, וממלאת מקומו איילה בן פזי.

י׳׳ד באייר התשע׳׳ד (14 במאי 2014) (חמ 3-400-ה4)

יעל גרמן

_    שרת הבריאות

י ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 158.

מינוי חברים לוועדת ערר

לפי חוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ד(א) לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956/ אני ממנה את צבי כהן, עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ואת רפאל שטרנליכט, לחברי ועדת ערר2 לפי הסעיף האמור.

מינוי חברי ועדת ערר שמינה שר החקלאות3 - בטל.

י׳׳ב באייר התשע׳׳ד (12 במאי 2014) (חמ 3-2689)

יאיר שמיר

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס׳׳ח התשט׳׳ז, עמ' 79; התשכ׳׳ו, עמ' 44.

2    י״פ התשע׳׳ד, עמ' 471.

3    י״פ התשכ׳׳ח, עמ' 224.

אצילת סמכות שבצו אינטרסים חיוניים בבתי זיקוק לנפט

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1, אני אוצל בזה למנהלת הכללית של משרד התשתיות הלאומיות

האנרגיה והמים את סמכויותיי לפי צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זיקוק לנפט בע׳׳מ), התשס׳׳ז-22007, לעניין תיקון היתר השליטה של החברה לישראל בע׳׳מ ומפעלים הפטרוכימיים לישראל בע׳׳מ בבתי זיקוק לנפט בע׳׳מ כמפורט בבקשות לתיקון ההיתר מתאריכים ט״ז בכסלו התשע׳׳ד (19 בנובמבר 2013), כ׳׳א בכסלו התשע׳׳ד (24 בנובמבר 2013) וה' בטבת התשע׳׳ד (8 באוגוסט 2013).

ד' בשבט התשע׳׳ד (5 בינואר 2014) (חמ 3-17-ה1)

סילבן שלום

שר התשתיות הלאומיות

_    האנרגיה והמים

2 ק״ת התשס״ז, עמ' 510.

הודעה על בתי משפט לענייני משפחה נוספים שבהם תתקיים שמיעת ילדים

לפי תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשע״ב-2011 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשע׳׳ב-!!^ (להלן - התקנות המתקנות), אני מודיע כי מיום שני, ו' באלול התשע׳׳ד (1 בספטמבר 2014), תתקיים שמיעת ילדים לפי פרק כ'2 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-21984, כנוסחו בתקנות המתקנות בבתי המשפט לענייני משפחה בנצרת, בקרית שמונה, בטבריה, בקריות, בחדרה, בראשון לציון, בפתח תקוה, ברמת גן, בבאר שבע, באשדוד, בקרית גת ובאילת. כ׳׳ד בסיוון התשע׳׳ד (22 ביוני 2014) (חמ 3-1778)

מיכאל שפיצר

_    מנהל בתי המשפט

1    ק׳׳ת התשע׳׳ב, עמ' 160.

2    ק״ת התשמ״ד, עמ' 2220; התשע׳׳ד, עמ' 1188.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985/ אני מכריז על האזורים המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב משמר הירדן מחלת הניוקסל:

כפר הנשיא, מחניים, משמר הירדן, איילת השחר, אליפלט, אלמגור, בירייה, גדות, דלתון, חד נס, חולתה, חצור הגלילית, טובא זנגריה, יסוד המעלה, כרכום, עמוקה, עמיעד, צפת, קצרין, ראש פינה, שדה אליעזר, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב משמר הירדן. כ׳׳ו בסיוון התשע׳׳ד (24 ביוני 2014) (חמ 3-126)

נדב גלאון

_    מנהל השירותים הווטרינריים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 84.ילקוט הפרסומים 6829, ד' בתמוז התשע״ד, 2.7.2014 6494

1

ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.