גיליון 6830 עמוד 1 מתאריך 06/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בתמוז התשע״ד    6830    6 ביולי 2014

עמוד

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת”ל/56 רכבת

קלה חיפה-נצרת......................................................................... 6534

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור ......... 6538

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה................................................................ 6542

הודעות מאת הציבור.......................................................................... 6563