גיליון 6830 עמוד 2 מתאריך 06/07/2014הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס'

תת״ל/56 רכבת קלה חיפה-נצרת

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965

לפי סעיפים 76ג(1) ו-77 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק האמור, מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות (להלן - הוועדה) כי בישיבתה מיום א' בכסלו התשע׳׳ד (4 בנובמבר 2013) החליטה על הכנת תכנית לתשתית לאומית מספר תת”ל/56 (להלן - התכנית) רכבת קלה חיפה-נצרת, וכן החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בנייה בתחום התכנית כמפורט להלן:

(1)    פרסום תנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, בשטח התכנית, למעט הקטע מצומת המוסכים לאורך תופיק זיאד עד כיכר העיר בתוך נצרת, ואתר שפיכת עודפי עפר בוואדי סאלינה בנצרת עילית;

(2)    לא יינתנו היתרי בנייה או שימוש בתחום המקרקעין אלא באישור מתכננת הוועדה;

(3)    על אף האמור בפסקת משנה (א) רשאי הגוף המוסמך להוציא היתר/הרשאה, בכפוף לאישור מגיש תכנית זו, או מי שהוסמך לכך מטעמו במקרים האלה:

(א)    לצורך הקמת כבישים ומבני דרך מאושרים בתחום הקו הכחול;

(ב)    לצורך עבודות תחזוקה במבנים קיימים בלא תוספת שטח או חריגה מקווי בניין;

(4)    בקשות שיועברו לאישור מתכננת הוועדה, בהתאם לאמור בהחלטה זו, יועברו באמצעות מהנדס הוועדה המקומית; תוגש התייחסות לבקשה בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה; אם לא הועברה התייחסותה ייחשב הדבר כאישור הבקשה;

(5)    באזור הדיפו בקרית אתא יחולו התנאים למשך 6 חודשים מיום הפרסום; בשאר המקטעים, למעט אלה שהוחרגו בהחלטה, תוקף התנאים למשך שנתיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות או עד מועד העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור או דחייתה, או עד שיבוטלו התנאים או שישונו, הכול לפי המוקדם מביניהם.

תיאור התכנית: תת׳׳ל 56 היא תכנית להקמת מערכת תחבורה ציבורית בין-עירונית להסעת המונים בטכנולוגיית רכבת קלה (להלן - רק''ל) אזורית שתשרת את תושבי הצפון ותחבר בין מטרופולין חיפה לבין הגוש העירוני נצרת-נצרת עילית, כחלופה לתוואי רכבת כבדה בתמ׳׳א 23.

תוואי הרק׳׳ל, המשלב תחנות איסוף והורדה לאורכו, יעבור בסמוך ליישובים קרית אתא, שפרעם, ביר אל מכסור וריינה-משהד, ימשיך בתוך העיר נצרת עילית עד נצרת.

תחילת התוואי במרכז התחבורה ”לב המפרץ” בחיפה, במקביל לדרך 22 עד מחלף קרית אתא דרום, המשכו לאורך דרך 781 עד מחלף גלעם, לאחר מכן ייכנס התוואי בין מסלולי דרך 79 עד צומת ריינה-משהד, ימשיך לאורך דרך 6400 לנצרת עילית, ימשיך לנצרת דרך קרית הממשלה ויסתיים בקצה רחוב תופיק זיאד.

תחום התכנית: מרחב תכנון מחוזי: צפון, חיפה; מרחבי תכנון מקומיים: גבעות אלונים, חיפה, נצרת, נצרת עילית, קרית אתא, מבוא העמקים, זבולון, יזרעאלים, מטה אשר. רשימת הגושים והחלקות הכלולים בתכנית:

חלקות בחלקן

חלקות בשלמותן

חלק/כל הגוש

סוג גוש

גוש

123 ,122 ,116 ,113 ,112 ,110 ,107 ,42 ,35 ,26 ,25 ,9 ,6

117

חלק

מוסדר

10231

,160 ,159 ,122 ,120 ,119 ,116 ,111 ,46 ,42 ,41 ,35 283 ,279 ,277-274 ,266

280 ,269 ,44 ,43

חלק

מוסדר

10232

61

חלק

מוסדר

10233

,287 ,202-200 ,139 ,137 ,136 ,75 ,74 ,12-8 ,6 ,4

291

,138 ,79-76 ,7 ,5 143-140

חלק

מוסדר

10247

145 ,144 ,104-102 ,73-69 ,44 ,35-33

,110-105 ,42-36 151-146

חלק

מוסדר

10248

47 ,45-30 ,28-22 ,19 ,17

חלק

מוסדר

10249

30-6

43-31

חלק

מוסדר

10250

113 ,112 ,109-106 ,96-84

חלק

מוסדר

10252

7-2

חלק

מוסדר

10254

26-23

חלק

מוסדר

10255

68 ,65 ,62 ,59

חלק

מוסדר

10259

22 ,21 ,3 ,1

2

חלק

מוסדר

10261

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ט, עמ' 82.

ילקוט הפרסומים 6830, ח' בתמוז התשע׳׳ד, 6.7.2014 6534