גיליון 6830 עמוד 6 מתאריך 06/07/2014הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג(6) ו־)8) לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י (להלן - החוק), כי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות (להלן - הוועדה הארצית), בישיבתה מס' 17/2013 מיום כ׳׳ט בכסלו התשע׳׳ד (2 בדצמבר 2013), החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית, מספר 64 - הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע (להלן - התכנית), להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.

תיאור התכנית: בעקבות בעיות בטיחות והחשש לתאונות דרכים במפגשי דרך/מסילות ברזל, ולאור התפתחות רשת המסילות, הגברת תדירות הרכבות ומהירותן, הוכנו ואושרו, בהתאם להנחיית משרד התחבורה, מספר רב של תכניות להפרדות מפלסיות; בתכניות אלה נקבע כי זמן משוער לתחילת ביצוע התכנית הוא שנתיים מיום אישורן וכי הוועדה רשאית להאריך מועד זה בשנתיים נוספות; מאחר ומועד זה חלף אך הצורך הבטיחותי בהקמת ההפרדות המפלסיות עדיין קיים, מטרת תכנית זו היא לאפשר הקמה של 16 הפרדות מפלסיות המתועדפות כיום לביצוע, גם בחלוף המועד הקבוע בתכניות המאושרות.

מקום התכנית: מפגשי דרך/מסילות ברזל במקומות שונים בארץ.

מטרת התכנית: לאפשר הקמה של הפרדות מפלסיות המתועדפות לביצוע על ידי ביטול סעיף מועד ביצוע התכנית/זמן משוער לביצוע של ההפרדות המפלסיות הכלולות בתכנית זו.

עיקרי הוראות התכנית: ביטול סעיף מועד ביצוע התכנית/זמן משוער לביצוע התכנית, בתכניות המפורטות להלן:

סעיף בהוראות התת׳׳ל

מס' התכנית המאושרת    שם התכנית    המאושרת    הוראות התכנית הנוכחית

תת׳׳ל 5/25    רח' א”ל זיסו, חיפה    17    מועד משוער לביצוע התכנית הוא 5

שנים מיום אישורה

15

עתלית צפון

10/25

תת׳׳ל

15

עתלית מרכז

11/25

תת׳׳ל

15

הבונים

13/25

תת׳׳ל

15

דור - נחשולים

14/25

תת׳׳ל

15

מעיין צבי

15/25

תת׳׳ל

16

מזרח חדרה

20/25

תת׳׳ל

15

אביחיל

24/26

תת׳׳ל

15

מושב מזור

117/26

תת׳׳ל

15

גבעת כח

119/26

תת׳׳ל

16

דרומית לנתב׳׳ג

124/26

תת׳׳ל

16

פארק אפק

186/26א'

תת׳׳ל

15

כפר חב״ד

202/26

תת׳׳ל

15

טל שחר

220/27

תת׳׳ל

15

גן יבנה

152/28

תת׳׳ל

14

דרך גישה למפעל פריאור

158/28

תת׳׳ל

1 ס״ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ב, עמ' 157.

ילקוט הפרסומים 6830, ח' בתמוז התשע׳׳ד, 6.7.2014 6538