גיליון 6831 עמוד 1 מתאריך 07/07/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט׳ בתמוז התשע״ד    6831    7 ביולי 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 6574

הודעות מאת הכונס הרשמי................................................................... 6602

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות................................................... 6651

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות..................................................... 6652